خودمون به دنیا میاریم آخرشم خودمون نابود میکنیم ... شاید برگردم شایدم همین جوری بمونه ... فقط آدرس دزدیده نشه همین ... 97 پر از حس خوبه ... یا نه حس خوب بود ... همین ... تمام ...